Πνευμοταξικό κέντρο

Κείται στην άνω γέφυρα, όπου ο μέσος παραβραγχιονικός πυρήνας (Kölliker-Fuse.