Τεχνική εκπλύσεως Ν2

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την τεχνική αυτή, μμπορούμε να μετρήσουμε την FRC. Ακολούθως στην τιμή που βρήκαμε προσθέτουμε την IC (ειπνευστική χωρητικότητα=αναπνεόμενος όγκος+εισπνευστικός εφεδρικός όγκος) και το άθροισμά τους είναι η TLC (=IC+TLC

H μέθοδος "εκπλύσεως Ν2" μπορεί να αναπαρασταθεί ως ακολούθως:

Ο αρχικός όγκος του Ν2 στους πνεύμονες ισούται με την συγκέντρωσή του (80%) Χ την FRC (αν υποθέσουμε ότι η δοκιμασία αρχίζει από το επίπεδο αυτό. Ο όγκος του Ν2 στον εισπνεόμενον αέρα (100% Ο2) είναι Ο. Ο όγκος του Ν2 που αποβάλλεται από τους πνεύμονες υπολογίζεται,. όπως φαίνεται στην παράσταση και η FRC (ή οποισδήποτε όγκος, από τον οποίο άρχισε η δοκιμασία) υπολγίζεται, με λύσης της εξισώσεως διατηρήσεως της ύλης (Boyle) 0.8ΧVFRC=0.035 X Vb.

H μέθοδος εκτελείται με προσιτό εξοπλισμό, και απλούς νυπολογισμούς. Απαιτεί μικρή συνεργασία από τον ασθενή, και παρέχει  επιπλέον πληροφορίες για την κατανομή του αερισμού.

Υπολογίζεται Ο δείκτης πνευμονικής αποσύρσεως του Ν2 (LCI)

LCI=nVT/VL

όπου, ν=ο αριθμόςε των αναπνοών που απαιτείται για τη μείωση του τελεκπενσυτικου Ν2 στο 2% (ήταν 80%), VT= αναπνεόμενος όγκος, VL=FRC

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου αναφέρεται ότι υποεκτιμά τους προς μέτρηση όγκους, ιδίως σε ασθενείς με αποφρακτική πνευμονοπάθεια.