Πνευμονική χωρητικότητα, ολική, προβλεπόμενες τιμές

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταχωρούνται οι πλέον ‘δημοφιλείς’ από τις εξισώσεις προσεγγίσεως της φυσιολογικής TLC.

Αναφορά  Έτος  Φύλλο  Εξίσωση προσεγγίσεως Απόκλιση         R

Black   1974    M               7.8H-6.81                .68           0.60

Boren  1966    M               7.8H-7.3                 0.87          0.56

Goldman1959  M         9.4H-0.019A-4.69            10%         0.77

Grimby 1963   M        7.54H-0.019A-4.69            0.73     -

Νeedham1954 Μ        7.72Η-6.52                       0.75     -

Ρuehle   1976 Μ        10.04Η-10.48                    0.62     -

Ruehle   1976 M       10.14H-10.45                      0.63     -

Ruehle 1976  M        10.23H-10.47                      0.38     -

Ruehle 1976  M         8.85H-8.44                        0.63     -

Ruehle 1976  M         7.56H-6.14                        0.62     -

Black   1974  F          6.4H-5.36                         0.62     0.53

Goldman1959 F   7.9H-0.008A-7.49                    11%      0.72

Grimby  1963 F   7.31H-0.016A-6.29                  0.52     -

Hall      1979 F   7.46H-0.013A-6.42                  0.51     -

Needham 1954F  4.72H-0.011A-2.38                  0.59     -