Πνευμονική χωρητικότητα ολική – πλανιμετρική μέτρηση

μηχανικό πλανίμετρο

 

 Η πλανιμετρική μέθοδος αποτιμήσεως της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας, βασίζεται σε ‘εμπειρικές΄εξισώσεις προσομοιώσεως του εμβαδού των πνευμονικών πεδίων από την οπισθιοπρόσθια και πλάγια ακτινογραφία θώρακος, με πληθυσμογραφικές τιμές. Τα ηλεκτρονικά πλανίμετρα είναι εφοδιασμένα με πολύπλοκα λογισμικά συστήματα, με τα οποία εκετελούνται όλοι οι υπολογισμοί και εφαρμόζονται οι προσομοιώσεις.

Η TLC, όπως μετριέται ακτινολογικά, συσχετίζεται ικανοποιητικά με τις μετρήσεις μέσω πληθυσμογράφου, τόσο επί υγιών ατόμων όσο και επί ασθενών με αποφρακτικά νοσήματα και αποδεικνύονται περισσότερο ακριβείς από τις μεθόδους εκείνες στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι αραιώσεως αδρανούς αερίου ή εκπλύσεως Ν2 (κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος). Ο ακτινολογικός προσδιορισμός της TLC συνεισφέρει στον έλεγχο των όγκων που προσδιορίζονται με άλλες μεθόδους και εφαρμόζονται σε νοσοκομεία ή κλινικές, στις οποίες δεν είναι διαθέσιμη η πολύπλοκη και ακριβή τεχνολογία που προαπαιτείται για τη μέτρηση με πληθυσμογραφικές μεθόδους ή μεθόδους αραιώσεως ή εκπλύσεως. Τα ακτινογραφήματα  που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της TLC πρέπει να είναι άρτια από τεχνικής απόψεως και να έχουν εκτελεσθεί με τον ασθενή να  ‘κρατάει την αναπνοή του‘ στο επίπεδο της TLC, προκειμένου να αποφευχθεί υποεκτίμηση των μετρουμένων όγκων. Η παρουσία χωροκατακτητικών βλαβών όπως νεοπλασματικοί όγκοι ή ατελεκτασικές βλάβες μπορεί να προκαλέσουν απο¬κλίσεις των μετρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χαραχθούν περισσότερα τμήματα, που θα εμπεριέχουν και την περιοχή της βλάβης. Σε μια μελέτη, επιχειρήθηκε συσχέτιση της TLCR (ακτινολογικός υπολογισμός) προς την TLCP (πληθυσμογραφική μέτρηση)[i] και διαπιστώθηκε ότι η ΤLCP αποδίδεται αξιόπιστα από την ακτινολογική εκτίμησή της.

 


[i] Μαθιουδάκης Γ, Πολίτης Γ, Κάτσαρης Γ, Ευαγγελοπούλου και συν. Τεχνικό σφάλμα κατά την ακτινογραφική εκτίμηση της ολικής πονευμονικής χωρητικότητας. ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜ. ΕΠΙΘ. 1988·146-153