Πνευμονική ροή αίματος

  Η ροή αίματος στους πνεύμονες μπορεί να μετρηθεί με ποικιλία μεθόδων, αν και η αρχικά προταθείσα μέθοδος Fick παραμένει ως μέθοδος αναφοράς για την αξιολόγηση των υπολοίπων (à935). Η μέθοδος προϋποθέτει καθετηριασμό της δεξιάς καρδίας και προώθηση του άκρου του καθετήρος στην πνευμονική αρτηρία για τη λήψη δείγματος μικτού φλεβικού αίματος. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται τελοεκπνευστικό δείγμα αέρος, ενώ παραλαμβάνονται δείγματα αρτηριακού και μικτού φλεβικού αίματος.

Κατά την αρχή Fick ο όγκος του Ο2 στο αίμα που διέρχεται τους πνεύμονες ανά λεπτό (V̇O2) ισούται με το γινόμενο του συνολικού αίμαοτς δια των πνευμόνων (Q̇) και της αρτηριοφλεβικής διαφοράς περιεκτικότητας Ο2 εκφρασμένης σε Ο2/100 ml αίματος

 

V̇Ο2 =x (CaΟ2CV̄Ο2 ) à Q̇= V̇Ο2 /(CaΟ2CV̄Ο2

 

Παρ΄όλο ότι η μέθδος Fick αποτελεί την πρότυπη μέθοδο, έχει τρία μειονεκτήματα:

[α] απαιτεί καθετηριασμό της δεξιάς καρδιάς·

[β] ισχύει μόνο σε σταθεροποιημένη κατάσταση και,

[γ] προϋποθέτει προσεκτική και ακριβή ανάλυση αρτηριακού και μικτού φλεβικού δείγματος για μέτρηση της περιεκτικότητας Ο2 και λήψη τελοεκπνευστικού δείγματος αέρος για εκτίμηση της προσλήψεως Ο2.