Πνευμονική αγενεσία

Ασύμβατη με τη ζωή, που διαπιστώνεται μόνο νεκροτομικώς.