Πίεση πνευμονικής ενσφηνώσεως

 

 Η πίεση ενσφηνώσεως στα πνευμονικά τριχοειδή, που επίσης ονομάζεται πίεση αποφράξεως πνευμονικής αρτηρίας, είναι η πίεση που μετράται ενσφηνώνοντας ένα καθετήρα που φέρει ασκίδιο, σε ένα απώτερο κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας. Φυσιολογικά, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ της πιέσεως της πνευμονικής φλέβας, της πιέσεως των πνευμονικών αρτηριών, της πιέσεως ενσφηνώσεως στα πνευμονικά τριχοειδή και της πιέσεως στον αριστερό κόλπο, αλλά δεν είναι δυνατό να μετρηθούν όλες οι παράμετροι αυτές σε κλινικές διατάξεις. Έχουν προταθεί μη παρεμβατικές μέθοδοι μετρήσεως των πιέσεων στην πνευμονική κυκλοφορία[i].

Λόγω της μεγάλης διατασιμότητας της πνευμονικής κυκλοφορίας, η πίεση ενσφηνώσεως παρέχει μια έμμεση εκτίμηση της πιέσεως στον αριστερό κόλπο. Πχ., θεωρείται ότι παριστά το καλύτερο δείκτη (gold standard) για την προσέγγιση της αιτίας του οξέος πνευμονικού οιδήματος, το οποίο μπορεί να συμβαίνει με πίεση ενσφηνώσεως στα πνευμονικά τριχοειδή >20 mmHg. Έχει, ακόμη, χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση της βαρύτητας της αριστερής κοιλιακής ανεπάρκειας και της στενώσεως της μιτροειδούς. Η πίεση ενσφηνώσεως είναι, ακόμη, χρήσιμη για τη διάγνωση του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας.


[i] Peacock, Andrew J.; Lewis J. Rubin (2004). Pulmonary Circulation: Diseases and their treatment. Arnold Publisher.