Αερισμός υψίσυχνος, ταλαντωσικός

 Αποτελεί μοντέλο μηχανικού αερισμού, στον οποίον ρυθμίζονται πολύ υψηλή αναπνευστική συχνότητα και μειωμένος αναπνεόμενος όγκος. Η εφαρμοζόμενη μέση πίεση αεραγωγών είναι σταθερή. Συγκριτικά με τον συμβατικό μηχανικό αερισμό, διαφέρει σημαντικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τους μηχανισμούς, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ανταλλαγή αερίων. Χορηγείται σε νεογνά με αναπνευστική δυσχέρεια ή ενήλικες ασθενείς με ARDS ή διπολικά κατάγματα πλευρών (flail chest).

File:Flail chest mechaincs.jpg