Περιοχικές μεταβολές V̇/Q̇, επίδραση στην ανταλλαγή αερίων

Σ΄ένα φυσιολογικό πνεύμονα, οι περισσότερες κυψελίδες έχουν φυσιολογική σχέση V̇/Q̇. Σε διάχυτες πνευμονοπάθειες, όμως, π.χ., σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπάρχουν κυψελίδες με φυσιολογική, μειωμένη ή αυξημένη σχέση V̇/Q̇.

Οι δύο πνεύμονες έχουν ως σύνολο, την ίδια σχέση  V̇/Q̇, ενόσω ο αριθμός των κυψελίδων με αυξημένη σχέση V̇/Q̇ στον παθολογικό πνεύμονα είναι ίδιος μ΄αυτές που έχουν ελαττωμένη σχέση V̇/Q̇. Παρ΄όλα αυτά, ο παθολογικός πνεύμονας (β), λόγω της μεγάλης διασποράς των παθολογικών τιμών V̇/Q̇, προκαλεί υποξυγοναιμία. Η PaCO2 του ασθενούς με παθολογικό πνεύμονα, εν τούτοις, παραμένει φυσιολογική. 

Έτσι, ακόμη και όταν ως σύνολο η σχέση V̇/Q̇ φαίνεται φυσιολογική, η ενδεχόμενη ύπαρξη περιοχικών διαταραχών,μπορεί να απολήξει σε μείωση της ανταλλαγής αερίων στους πνεύμονες.