Μέτρηση της FΑ CO(0)

Εφ΄όσον οι αρχικές συγκεντρώσεις του CΟ και του He θεωρούνται ίσες (0), η κυψελιδική συγκέντρωση CO μπορεί να υπολογισθεί από τη συγκέντρωση του CO στο εισπνεόμενο μίγμα και τη διάλυση του He: με επίλυση, δηλαδή, της εξισώσεως:

FACO=FICO·[FEHe/FIHe]

Το πρώτο μέρος του εκπνεόμενου αέρα απορρίπτεται, ενώ το δεύτερο μέρος που περιέχει μίγμα αερίου προερχόμενο από τιςκυψελίδες, συλλέγεται.  Αναλύοντας τις συγκεντρώσεις του CO και του Ηe στο εισπνεόμενο μίγμα και το εκπνεόμενο δείγμα, είναι δυνατό να υπολογισθεί το ποσόν του CΟ που παρακρατήθηκε στα μόρια της Hb, και τη μερική πίεση του CO, κατά τη διάρκεια της παροδικής άπνοιας.

Άλλες μέθοδοι μετρήσεως της DLCO τυγχάνουν περιορισμένης χρήσεως. Σε αυτές περιλαμβάνεται η μέτρηση σε σταθερές συνθήκες  που διενεργείται  υπό κανονική αναπνοή. Και η μέθοδος της επανεισπνοής που απαιτεί επανεισπνοή από έναν περιέκτη  αερίου μίγματος. Έχει αναπτυχθεί μια πλέον πολύπλοκη μέθοδος ”τριών εξισώσεων” που χρησιμοποιεί αναλυτές ταχείας αποκρίσεως για το CO και το He. Παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους συνεχώς και επιλύει κάποια από τα προβλήματα που ενέχει η ”κλασική” μέθοδος, αλλά είναι υψηλότερου κόοτους.   

επιστροφή