Λόγος VD/VT

μέτρηση νεκρού χώρου

μέθοδος Boht

μέθοδος Fowler