Λόγος RV/TLC

Ο λόγος RV/TLC% εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία της TLC που κατα­λαμ­βά­νει ο RV. Αποτελεί  διόρθωση του RV ως προς την ολική πνευμονική χω­ρη­τικότητα. Με τη διόρθωση αυτή, μετρήσεις μεταξύ διαφορετικών νοσημάτων κα­­θί­στανται συγκρίσιμες μεταξύ τους.

Η φυσιολογική τιμή του λόγου RV/TLC κυμαίνεται από 15%, προκειμένου περί νεαρών ενηλίκων, μέχρι 30% (ή και 50%, κατά πολλούς ερευνητές) στους ηλι­κι­ωμένους. Μεγαλύτερες τιμές μπορεί να οφείλονται είτε σε αύξηση του αριθμητού (δηλαδή του RV, όπως επί πνευμονικού εμφυσήματος) ή σε μείωση του παρονομαστού (δηλαδή της TLC, όπως επί μειώσεως της VC). Τιμές μεγαλύτερες του 36% έχουν μέγιστη κλινική σημασία, όταν συσχετίζονται με τις απόλυτες τιμές του RV ή της TLC. Έτσι, η αυξημένη τιμή RV/TLC παρουσία αυξημένης TLC, είναι δηλωτική παθήσεως που απολήγει σε παγίδευση αέρος στους πνεύμονες. Κατά τη γνώμη μας, υψηλές τιμές του λόγου RV/TLC πρέπει, μάλλον, να ερμηνεύονται ως απότοκες εγκατεστημένης βλάβης, παρά ως επίδραση της ηλι­κίας.

Μεταβολή του λόγου μπορεί να σημαίνει είτε αύξηση του RV ή ελάττωση της TLC, χωρίς να αποκλείεται παράλληλη μεταβολή και των δύο παραμέτρων. Παράλληλη μεταβολή προς την ίδια κατεύθυνση και κατά το ίδιο μέτρο, τόσο του αριθμητού, όσο και του παρονομαστού, μπορεί να απολήγει σε διατήρηση της φυσιολογικής τιμής του δείκτη. Σε περιπτώσεις με αποφρακτικά σύνδρομα, ο RV αυξάνεται κατά 2Χ ή 3Χ, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η TLC, κατά 1.5Χ, περίπου. Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική αύξηση του δείκτη RV/TLC, που μπορεί να πάρει τιμές, μεγαλύτερες του 70%. Αντίθετα, καταστάσεις με περι­ο­ρι­στι­κές διαταραχές, όπως η φυματίωση, η πνευμονική ίνωση, η πυριτίαση και διάφορες μορφές ιογενούς πνευμονίας προκαλούν, χαρακτηριστικά, μείωση της TLC και του RV, αν και ο τελευταίος μερικές φορές διαπιστώνεται αυξημένος.

Επίκτητες ή σύμφυτες δυσμορφίες του θωρακικού τοιχώματος συνεπάγονται ελάττωση της TLC και της VC. Μεγάλη αναλογία ασθενών με θωρακική δυσ­μορ­φία, εμφανίζουν κυψελιδικό υποαερισμό, που σχεδόν πάντα απολήγει σε μη αντιρροπούμενη καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, που αποτελεί και την αιτία θανάτου των ατόμων αυτών.