Κυψελωτοί πόροι

Είναι περιοχές του παρεγχύματος, που εντοπίζονται πέραν του αναπνευστικού βρογχιολίου 3ης τάξεως. Το τοίχωμά τους απαρτίζει μια συνέχεια από κυψελίδες. Περατούνται σε έναν ή περισσότερους κυψελωτούς σάκκους, οι οποίοι δεν φέρουν τοίχωμα, αλλά οριοθετούνται από τις κυψελίδες που εδράζονται περιμετρικά.

Αεραγωγοί μεταξύ του τελικού βρογχιολίου και των κυψελίδων. Συμπληρώνουν το ενδιάμεσο μεταξύ των αμιγώς αεραγωγών και της ζώνης ανταλλαγή αερίων.