Κυψελιδικός όγκος αέρος

Ο όγκος αέρος που ευρίσκεται εντός κυψελίδων. Αντιστοιχεί με τον πνευμονικό αερισμό, μείον το φυσιολογικό νεκρό χώρο (à925)

"δραστικός" κυψελιδικός όγκος

Με τη "μέθοδο μιας αναπνοής" (à38, 860, 952, 1324), οι μετρήσεις, συνήθως, εκτλούνται στη φάση της πλήρους εισπνοής. Στη μέθοδο αυτή, όπως προτυπώθηκε αρχικά από τους Ogilvie και συν.[i], ο κυψελιδικός όγκος, VA, που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της DLCO ήταν η TLC, μετρηθείσα, αρχικά με μια μέθοδο πολλαπλών αναπνοών (ή με τη βοήθεια πληθυσμογράφου) και, αργότερα, μετά τροποποίηση, σε κλειστό κύκλωμα, μετά μια εισπνοή He. Στα φυσιολογικά άτομα, οι δύο μέθοδοι παρείχαν συγκρίσιμα αποτελέσματα, αλλά σε ασθενείς με διαταραχές κατανομής αερισμού ο VA, που μοτριέται με τη μέθοδο μιας αναπνοής ανευρίσκετασι μικρότερος εκείνης που μετριέται με τη μέθοδο πολλαπλών αναπνοών

 

[i] Ogilvie CM, Forster RE, Blakemore WS, Morton JW. A standardised breath holding technique for the clinical measurement of the diffusing capacity of the lung for carbon monoxide. J Clin Invest 1957· 36: 1–17.