Κυτταρική ανοσία, cell-mediated immunity

Ανοσιακή απόκριση η οποία οφείλεται στη δράση κυττάρων που δεν παράγουν αντιγόνα, όπως είναι για παράδειγμα τα κύτταρα Τ.