Κύτταρα Glomus

Θεωρούνται ντοπαμινεργικοί ανασταλτικοί ενδονευρώνες και εδράζονται στους αορτικούς χημοϋποδοχείς και καρωτιδικά σωμάτια. Αναγνωρίζουν μεταβολές στην PaO2, την PaCO2, και το pH, μέσω μηχανισμών στους οποίους εμπλέκονται δίαυλοι ιόντων και μόρια που περιέχουν αίμη. Η μείωση της PaO2  και του pH και η αύξηση της PaCO2 αποπολώνει τα κύτταρα glomus  και πυροδοτεί την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Ένας μη ταυτοποιημένος νευροδιαβιβαστής αποπόλωνει τις αισθητικές νευρικές απολήξεις των καρωτιδικών και αορτικών σωματίων, έτσι που η ένταση του αρτηριακού ερεθίσματος κωδικοποιείται ως συχνότητα των δυναμικών στις κεντρομόλες νευρικές ίνες, που καταλήγουν στα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά κέντρα στον προμήκη. Η υποξία και η υπερκαπνία ενισχύουν αμοιβαία τη δράση τους στο καρωτιδικό σωμάτιο και η επίδραση της PaCO2 μεσολαβείται από μεταβολές στο ενδοκυττάριο pH. Η απάντηση στις μεταβολές στα αρτηριακά αέρια είναι εξαιρετικά ταχεία (εντός δευτερολέπτων) (à1390).