Κύτταρα CD4

Βοηθητικά κύτταρα Τ. Αποτελούν στόχο του ιού HIV.