Κυτόχρωμα

Σύμπλοκο σιδηροφόρου πορφυρίνης με πρωτεΐνη, το οποίο λειτουργεί ως φορέας ηλεκτρονίων στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων.