Κύκλος του Krebs

Ο κύκλος αυτός είναι μια αλληλουχία 8 αντιδράσεων/μετατροπών. Άρχεται με την απελεεθέρωση ακετυλομάδας από το ακετυλcoΑ(à199) στη μεμβράνη των μιτοχονδρίων των μυϊκών κυττάρων. Η ακετυλομάδα, ακολούθως χρησιμοποιείται από τα μιτοχόνδρια για τη μετατροπή του οξαλοξεικού οξέος σε κιτρικό οξύ, ενεργοποιώντας, έτσι, τον κύκλο του Krebs. Όπως και στην περίπτωση της μετατροπής του πυρουβικού οξέος σε ακετυλcoA , ο κύκλος του Krebs δεν παράγει απ΄ευθείας ΑΤΡ, αλλά μόρια NAD-H2, FAD-H2 (αδενινικό νουκλεοτίδιο της φλαβίνης) και CO2

Ο σχετικός συντελεστής διαλυτότητας το CO2 και του Ο2 στο νερό ισούται με 24:1. Συσχετιζόμενος με το μοριακό βάρος των δύο αερίων (Νόμος Graham) η σχετική ταχύτητα διαχύσεως των CO22 είναι 20.7:1. Επομένως, η διάχυση CO2 σπάνια αποτελεί το πρόβλημα οποιασδήποτε παθολογικής εκτροπής.