Κόπωση

Κατά τη διάρκεια της σωματικής καταπονήσεως η αποστολή των πνευμόνων είναι η διατήρηση επαρκούς οξυγονώσεως και η απαγωγή του παραχθέντος CO2, χωρίς την πρόκληση αδικαιολόγητης δύσπνοιας. Με τον όρο άσκηση, κόπωση ή σωματική καταπόνιση, εννοείται η σύσπαση (ισομετρική ή ισοτονική) και η χάλαση ομάδας σωματικών μυών, προς παραγωγή έργου, μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας. Έργο είναι η παράγωγος της δυνάμεως με τη μετατόπιση που προκαλεί.  

Κόστος κοπώσεως