Κολλαγενάση

Πρωτεΐνη, γνωστή επίσης ως κολλαγενάση -1, ιστική κολλαγενάση, κολλαγενάση τύπου ινοβλάστη ή κολλαγενάση ινοβλαστών, και κολλαγενάση του διάμεσου ιστού. Σύμφωνα με την αριθμητική ονοματολογία, η κολλαγενάση αυτή έχει λάβει το όνομα MMP-1, κολλαγενάση δικτύου, (matrix metalloproteinase-1). Οι κολλαγενάσες παράγονται από πληθώρα κυττάρων, όπως τα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα, τα ηωσινόφιλα και οι ινοβλάστες. Το ουδετεροφιλικό Zn-εξαρτώμενο ένζυμο διασπά το κολλαγόνο τύπου Ι 15 φορές περισσότερο παρ’ ότι το κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ, αλλά, αντίθετα, οι κολλαγενάσες από άλλες πηγές εμφανίζουν ισοδύναμη δράση έναντι κάθε τύπου κολλαγόνου[i] του διάμεσου ιστού. Η ειδικότητα του ουδετεροφιλικού ενζύμου μπορεί να οδηγήσει στη σύγχυση ότι ο τύπος ΙΙΙ κολλαγόνου είναι το επικρατητικό στοιχείο στις πρώιμες φάσεις επί ARDS και IPF. Τα μακροφάγα και οι ινοβλάστες παράγουν τρεις τύπους κολλαγενάσης, με μέγιστη δράση σε διάφορους τύπους κολλαγόνου. Δύο από τις κολλαγενάσες αυτές διασπούν το κολλαγόνο της βασικής μεμβράνης, τύπου IV ή V[ii]. Ο τρίτος τύπος κολλαγενάσης, τύπος για το κολλαγόνο ΙΙΙ, δρα έναντι του κολλαγόνου Ι και ΙΙΙ του διάμεσου ιστού και είναι ταυτόσιμος ή παρόμοιος με την κολλαγενάση που παράγουν οι ινοβλάστες και τα ηωσινόφιλα.

επιστροφή

[i] Harris ED, Welgus HG, Krane SM: Regulation of the mammalian collagenases. Collagen Rel Res 1984· 4:493

[ii] Hibbs M, Hoidal JR, Kang AH: Expression of a metalloproteinase that degrades native type V collage and denatured collagens by cultured human alveolar macrophages. J Clin Invest 1987· 80:1644