Κοκκιώματα επιθηλιοειδή

κοκκίωμα επιθηλιοειεδές, χωρίς κεντρική νέκρωση (χρώση αιματροξυλίνη/ ηωσίνη)

Τα μακροφάγα στα εξ υπερευαισθησίας ή επιθηλιοειδή κοκκιώματα έχουν συντομότερο κύκλο ζωής και διακρίνονται από μια κεντρική στιβάδα που συντίθεται από πολυγωνικά, επιθηλιοειδή κύτταρα. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται από τη συγκέντρωση επικουρικών Τ-λεμφοκυττάρων, που είτε επαλείφουν την εξωτερική τους επιφάνεια ή αποτελούν μέρος του εκ μακροφάγων πυρήνα τους. Ανιχνεύονται επίσης, γιγαντοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, σιτευτικά κύτταρα και ινοβλάστες. Αν και διεγείρουν μηχανισμούς επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας, δεν αποκλείεται να αναγνωρισθούν ευρήματα ενεργοποιημένης χυμικής ανοσίας, όπως τα ανοσοσυμπλέγματα, ιδιαίτερα στα κοκκιώματα που χαρακτηρίζουν την αγγειίτιδα.

σχηματισμός κοκκιώματος