Κλειστό κύκλωμα - αραίωση He

Η διαθέσιμη μέθοδος για τη μέτρηση της FRC (à66) είναι μια μέθοδος αραιώσεως He σε κλειστό κύκλωμα ή του  RV (: ο όγκος αέρος που καταλείπεται στους πνεύμονες μετά μεγίστη εκπνοή). Βασίζεται στην αρχή ότι εάν γνωστού όγκου και συγκεντρώσεως μίγμα Ηe+Ο2 εισπνευσθεί μέσω ενός ογκομετρικού σπιρόμετρου, το He θα αραιωθεί αναλογικά με το πνευμονικό όγκο, στον οποίο έγινε η προώθηση του αερίου. Το He, ένα αδρανές αερίο, δεν απορροφάται σημαντικά από τους πνεύμονες προς το αίμα.   Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα κλειστό κύκλωμα, όπου το σπιρόμετρο πληρούται με το μίγμα He(79%)+Ο2(21%). Το ποσόν του He που χρησιμοποιείται είναι γνωστό, ως γινόμενο της συγκεντρώσεώς του, C1, επί τον όγκο του, V1. Ο ασθενής καλείται να αναπνέει ήρεμα, από το επίπεδο της FRC,  που είναι ο όγκος του περιεχόμενου αέρα στους πνεύμονες μετά ήρεμη εκπνοή. Καθώς το He αραιώνεται σε έναν νέο όγκο, που αποτελεί άθροισμα του όγκου του σπιρόμετρου και του αέρα μέσα στους πνεύμονες, που έρχονται σε επικοινωνία με αμιγείς αεραγωγούς, διαμόρφώνεται μια νέα συγκέντρωση He, η C2, (=V1+FRC) επειδή δεν υπάρχει διαρροή στο σύστημα, και η ποσότητα του He παραμένει σταθερή (δεν απορροφάται από το τριχοειδικό αίμα των κυψελίδων), η FRC μπορεί να εκτιμηθεί με τις ακόλουθες εξισώσεις:

C1×V1 = C2×V2

C1×V1 = C2×(V1+FRC)

FRC = V1×(C1-C2)/C2

V2 = ο συνολικός όγκος (FRC + όγκος σπιρομέτρου).

V1 = όγκος του αερίου στο σπιρόμετρο.

C1 = αρχική, γνωστή,  συγκέντρωση He.

C­2 = τελική συγκέντρωση He, μετρηθείσα στο σπιρόμετρο.

Για τη μέτρηση της FRC ο ασθενής συνδέεται με το σπιρόμετρο, αμέσως μετά ήρεμη εκπνοή, όπου ο πνευμονικός όγκος είναι ίσος με την FRC. Εάν ο ασθενής συνδεθεί με το σπιρόμετρο ενώ ευρίσκεται σε άλλον πνευμονικό όγκο, π.χ., στην TLC ή τον RV, τότε, με τη μέθοδο αυτή θα μετρηθούν αυτοί οι όγκοι ενδοπνευμονικού αέρος.

Σε ασθενείς με αποφρακτικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού, οι μετρήσεις με τη μέθοδο αραιώσεως He/κλειστό κύκλωμα, δεν είναι αξιόπιστες, λόγω της ελλιπούς εξισορροπήσεως του He σε όλες τις πνευμονικές περιοχές, ακόμη και στις αερώδεις κύστεις των εμφυσηματικών πνευμόνων. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται ακριβέστερες τιμές, χρησιμοποιώντας την πληθυσμογραφία σώματος.