Καρβοξυαιμοσφαιριναιμία

Η παρουσία καρβοξυαιμοσφαιρίνης, που είναι πάνω από τη φυσιολογική της τιμή (Φ.Τ=2% της ολικής αιμοσφαιρίνης