Κανονική κατανομή, normal (Gaussian) distribution

 Κατανομή τιμών από τη μέτρηση μιας παραμέτρου επί μεγάλου αριθμού ατόμων, των οποίων η πλειονότητα έχει τιμή πλησίον της μέσης τιμής του συνόλου των μετρήσεων. Η παράσταση σ΄ένα διαξονικό σύστημα συντεταγμένων εμφανίζει τις παρατηρήσεις αυτές, ως μια κωδωνοειδή κατανομή.