Καμπύλη ροής - όγκου, περιγραφή

Έναρξη μέγιστης εκπνοής· 2. ταχεία αύξηση της ροής· 3. αιχμή της μεγίστης ροής (αντιστοιχεί, περίπου στην PEFR)· 4. Ομαλή πτωτική πορεία, χωρίς διακοπές· 5. βαθμιαία πτώση της ροής, εξάντληση του εκπνεόμενο όγκου, προς τον RV· 6. Ομάλη συνεχής εισπνοή προς την TLC.  

To ανιόν σκέλος της εκπνευστικής καμπύλης ροής-όγκου αποτυπώνει τα πρωϊμότερα στά­δια της εκπνοής και διαμορφώνεται από τις σχέσεις διαμέτρου αεραγωγών, αλλά και α­πό τους χαρακτήρες χρονικής αποκρίσεως του χρησιμοποιούμενου οργάνου (πνευμο­τα­χογράφος+καταγραφικό).

 Αντίθετα, το κατιόν σκέλος της εκπνευστικής καμπύλης ροής-όγκου αποτυπώνει την προ­ο­δευτική μείωση της ροής με την πρόοδο της εκπνοής και σχετίζεται με την ελάττωση του προς εκπνοή πνευμονικού όγκου, που, ακόμη έχει παραμείνει στους πνεύμονες, κα­θώς επίσης και με τα μηχανικά χαρακτηριστικά του παρεγχύματος. Το υψηλότερο 1/3 του κα­τι­όντος σκέλους εξαρτάται από την καταβαλλόμενη προσπάθεια εκπνοής, όπως προ­κύ­πτει με αναφορά στις αντίστοιχες ‘ισόογκες καμπύλες πιέσεως-ροής’ και επηρεάζεται α­πό τη διάμετρο και τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των αεραγωγών· ενώ τα χαμη­λό­τε­ρα 2/3 του κατιόντος σκέλους είναι ανεξάρτητα της προσπάθειας, εξαρτώμενα -σχεδόν α­πο­κλειστικά- από την πίεση ελαστικής επαναφοράς των πνευμόνων. Έχει κατ΄ επα­νά­λη­ψη διακριβωθεί ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κατιόντος σκέλους της καμπύλης ρο­ής-όγκου είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε μικρές μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύ­μονα κι έχουν, επομένως, προφανή κλινική σημασία, εφ΄όσον από τη μελέτη τους εί­ναι δυνατό  να εξαχθούν πληροφορίες αναφορικά με την ελαστικότητα του πα­ρεγ­χύ­μα­τος (,,►, ►, ) και την ομοιογένεια με την οποία εκκενώνονται οι διάφορες μονάδες τοy (,,,►, ).