Καμπύλη μεγίστης εισπνευστικής ροής-όγκου, maximum inspiratory flow volume curve, καμπύλη VΙ-V̇

Συνήθως εμφανίζεται κάτω από την τετμημένη του διαγράμματος ροής-όγκου. Άρχεται από το επίπεδο του RV και αυξάνεται βαθμιαία, περισσότερο ομαλά από ό,τι η πάνω απ΄αυτή καμπύλη της εκπνευστικής ροής-όγκου. Διακρίνονται σημεία, όπως το FIF25, FIF 50 kai FIF75, που αντιστοιχούν σε ροή υπό όγκους που έχουν ήδη εισπνευσθεί.