Ιστοτοξική υποξία

Η ανεπάρκεια αποδόσεως O2  στα κύτταρα οφείλεται σε εκτροπή των κυτταρικών μηχανισμών χρησιμοποιήσεως O2 προς παραγωγή ενεργείας. Τα κυανίδια, πχ., αδρανοποιούν την οξειδάση του κυτοχρώματος και, σε χαμηλές δόσεις, προκαλούν αύξηση του αερισμού, δια διεγέρσεως των περιφερικών χημειοϋποδοχέων. Η μερική πίεση και η περιεκτικότητα O2 στο μικτό φλεβικό αίμα είναι υψηλές, επειδή δεν απορροφάται O2 στην περιφέρεια. Διαπιστώνεται π.χ. επί δηλητηριάσεως με κυανιούχα και εκφράζεται με αύξηση της PV̄O2 (>40 mmHg) και γαλακτική οξέωση.