Διάχυση, αντίσταση στη

H DLCO (à481) εξαρτάται από: [α] το πάχος της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβάνης· [β] τη συγκέντρωση της Hb (θ) και, [γ] τον όγκο του πνευμονικού τριχοειδικού δικτύου· ώστε δίνεται από τον τύπο:

1/DLCO = 1/DM+ 1/θx Vc

Όπου θ, ο ρυθμός με τον οποίο 1 ml αίμα, με φυσιολογική Hb προσλαμβάνει το αέριο, όπως το CΟ και Vc, ο όγκος του πνευμονικού τριχοειδικού αίματος.

Τα χαρακτηριστικά της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης εισάγονται ως αγωγιμότητα (1/αντίσταση) στη διαμόρφωση του μέτρου της DLCO (à35, 36).