Διάχυση CO2

 Ακόμη και εάν το μοριακό βάρος του CO2 (:44) είναι μεγαλύτερο του Ο2 (32), το CO2 παραμένει 20.3 φορές διαλυτότερο στο νερό, παρ΄ό,τι το Ο2. Το CO2 μετραφέρεται με τις μορφές i. του διαλυμένου CO2, ii. των διττανθακικών, και, iii. των καρβαμινικών ενώσεων· επομένως, οι χημικές αντιδράσεις που αφορούν τις δύο τελευταίες του μορφές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν όριο μεταγωγής. Επίσης, επειδή η διαφορά P̄V̄CO2 – PΑCO2 είναι μικρή (46-40=6 mmHg) γενικά θεωρείται ότι στο τέλος του χρόνου μεταγωγής δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της PΑCO2 και της μερικής πιέσεως CO2 στο τελοτριχοειδικό αίμα. Στον επόμενο πίνακα, καταχωρούνται οι % συγκεντρώσεις των μορφών υπό τις οποίες μεταφέρεται το CO2  με το αίμα.

 

CO2:                        Μεταφερόμενο %       εκκρινόμενο %

Διαλυμένο CO2                   5                      8

Διττανθρακικό ιόν              88                    79

Καρβαμινοενώσεις             7                      13

Σχέση μορφών CO2 που μεταφέρονται με το αίμα και εκπνέονται από τους πνεύμονες