Δείκτης Tiffenau, FEV1/VC %, φυσιολογική τιμή

Ο λόγος FEV1/(F)VC% ονομάζεται δείκτης Τιffenau και αποτελεί την κατ΄όγκο (VC) διόρ­θωση της μέσης εκπνευστικής ροής στο πρώτο δευτερόλεπτο. Στην ουσία καθιστά τον FEV1 συγκρίσιμο μεταξύ ατόμων με διαφορετικές VC.

Ένα φυσιολογικό άτομο μπορεί να εκπνεύσει το 50%-60% της FVC στη διά­ρ­κεια του πρώτου 0.5 sec, το 75% -85% της FVC στη διάρκεια του πρώτου sec, το 94% στη διάρκεια των 2 πρώτων sec και το 97% στα 3 πρώτα sec. Ασθενείς με αποφρακτική νόσο εμφανίζουν ελάττωση του δείκτη Tiffenau, λόγω δυσα­νά­λο­γης μειώσεως του FEV1. Αντίθετα, οι ασθενείς με περιοριστικά σύνδρομα εμφα­νί­ζουν φυσιολογικό ή υψηλότερο FEV1%,, επειδή η VC μειώνεται δυσανάλογα περισσότερο του FEV1. Επομένως, ο δείκτης Τiffenau δεν μπορεί να διακρίνει την παθολογική εκτροπή, εάν υπάρχει. Αλλά εάν υπάρχει, μπορεί να διακρίνει τη φύση της υποκείμενης βλάβης.

εξισώσεις προσομοιώσεως των προβλεπόμενων τιμών του δείκτη Tiffenau, με βάση το ύψος (H), την ηλικία (A), το φύλλο (Μ.F)