Βρογχοσπαστικό πεπτίδιο πνεύμονος

Το πεπτίδιο αυτό έχει ανιχνευθεί στον υγιή πνεύμονα πειραματοζώων κι έχει δειχθεί ότι έχει δράσεις αντίθετες από το προηγούμενο πεπτίδιο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη χημικά, φαίνεται ότι διαφέρει από άλλα γνωστά πεπτίδια με παρόμοια δράση.