Βρογχιόλια, αναπνευστικά

Είναι περιφερικοί αεραγωγοί, που φέρουν αραιές κυψελίδες στα τοιχώματά τους. Τα τελικά βρογχιόλια ορίζουν το δευτερογενές βοτρύδιο, το οποίο αποτελείται από το τελικό βρογχιόλιο, τα αναπνευστικά βρογχιόλια 1, 2, και 3, τους αναπνευστικούς πόρους και σάκκους (à237, 243, 407, 423, 1019), που αναλύονται στις κυψελίδες. Οι κυψελωτοί πόροι επαλείφονται από μονόστιβο πλακώδες επιθήλιο, χωρίς μυϊκές ίνες. Κάθε αναπνευστικό βρογχιόλιο αρδεύει περίπου 200 κυψελίδες, ενώ υπολογίζονται ότι κάθε πνεύμονας αποτελείται από 300·106 κυψελίδες.