Βρογχιόλια, τελικά

Ορίζουν την αναπνευστική μοίρα των πνευμόνων και διαιρούνται σε αναπνευστικά βρογχιόλια, τα οποία, μετά 3 διαιρέσεις αναλύονται στους κυψελωτούς σάκκους (à237, 243, 407, 1019), που επιστρώνονται με κυψελίδες, τους κυψελωτούς πόρους, και τις περίπου 300 εκατομμύρια κυψελίδες, από τις οποίες αποτελείται ο πνεύμονας. Όλες καλύπτονται από ένα εκτεταμένο δίκτυο τριχοειδών από τις πνευμονικές αρτηρίες. Η αναπνευστική ζώνη(à231) καλύπτει το πλείστον του πνεύμονος (2.5-3 l).