Βραδύπνοια

Τύπος αναπνοής με παθολογική συχνότητα. Όρος όχι ταυτόσημος του υποαερισμού (à1303), επειδή δεν περιγράφει καταστάσεις με μειωμένο αερισμό. Εάν η μείωση της συχνότητας αναπνοής συνδυασθεί και με μείωση του όγκου αναπνοής, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υποαερισμό.