Αρτηριακή πίεση Ο2, PaO2

  Η μερική πίεση του Ο2 στο αρτηιακό αίμα. 

Η PaO2  μπορεί να εξετασθεί ως αποτέλσμα ή αίτιο και, επίσης ως τι προκαλεί ή που οφείλεται. Συνεπάγεται τον % κορεσμό της Hb και, έτσι, είναι μείζων καθοριστής της περιεκτικότητας Ο2. Η PaO2  είναι αποτέλεσμα και, επομένως, αντανακλά την PΑO2 και τη διεπαφή στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη. Η διεπαφή αυτή καθορίζεται από τη σχέση V̇/Q̇ στα εκατομύρια των κυψελιδοτριχοειδικών μονάδων. Το Ο2 μετάγεται στα τριχοειδή μόνο μέσω διαχύσεως, που βασίζεται στη διαφορά πιέσεως (:κλίση) από τις δύο όψεις της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης. Επομένως, εάν η διανομή του κυψελιδικού αέρα και της τριχοειδικής κυκλοφορίας είναι ενιαία τότε με την αύξηση της PΑO2 αυξάνεται ανάλογα και η PaO2 και αντιστρόφως. Η PaO2 μόνη της δεν επαρκεί για την αποτίμηση της μεταγωγής Ο2. Χωρίς αναφορά στην PΑO2  δεν είναι γνωστό εάν η PaO2 αντανακλά μια παθολογική σχέση PaO2̇ -  V̇A/Q̇c ή απλά μείωση της PΑO2.