Αρνητική επιλογή

  Μηχανισμός επιλογής, κατά τον οποίο καταστρέφονται στον θύμο αδένα τα λεμφοκύτταρα Τ που αλληλεπιδρoύν με αντιγόνα του ίδιου οργανισμού.