Απέκκριση Η+ και επαναρρόφηση HCO3̄

Διάφοροι παράγοντες επεμβαίνουν στο ρυθμό απεκκρίσεως Η+και επαναρροφήσεως HCO3̄. Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονται:

a. η PaCO2,

Επί υπερκαπνίας, αυξάνεται η νεφρική επαναρρόφηση HCO3̄ , καθώς επίσης και η αποβολή Η+ (όξινα ούρα), επειδή προάγεται [α] η υδάτωση του CO2 προς HCO3̄ και, [β] η αύξηση της απεκκρίσεως Η+. Αντίθετα φαινόμενα εκδηλώνονται επί υποκαπνίας, κατά την οποία λιγώτερα μόρια CO2 υδατώνονται προς ανθρακικό οξύ και διίστανται προς H+ και HCO3̄ .

b. η συγκέντρωση του Κ+.

Επί υποκαλαιμίας αυξάνεται η επαναρρόφηση HCO3̄, επειδή συνεπάγεται ενδοκυττάρια οξέωση και αύξηση της απεκκρίσεως Η+ υπό των σωληναριακών κυττάρων. Αντίθετα ισχύουν υπί υπερκαλιαιμίας.

c. η μείωση της καρβονικής ανυδράσης (à 683)

To ψευδαργυροεξαρτώμενο αυτό ένζυμο, καταλύει την αντίδραση υδρολύσεως του CO2. H αναστολή του ενζύμου (πχ., δια χορηγήσεως ακεταζολαμίδης) μειώνει την απέκκριση Η+, χωρίς όμως να την καταργεί εντελώς. Αντίθετα, μάλιστα, έχει αναγνωρισθεί ότι σε καταστάσεις σοβαρής μεταβολικής οξεώσεως, η νεφρική έκκριση Η+ επιτελείται κανονικά, ακόμη και χωρίς την καταλυτική παρουσία της καρβονικής.

d. η συγκέντρωση των CI-

Η υποχλωραιμία επάγει την επαναρρόφηση HCO3̄  ενώ η υπερχλωραιμία τη μειώνει, πιθανώς λόγω της μειώσεως του όγκου του εξωκυττάριου χώρου, η οποία επάγει τη σωληναριακή επαναρρόφηση Na+ και μαζί με αυτό παρασύρεται και HCO3̄ ως συνοδό ανιόν.