Αντιστάσεις ροής, φυσιολογικές τιμές

Οι φυσιολογικές τιμές των αντιστάσεων ροής κυμαίνονται σε σχετικά ευρέα πλαίσια, λόγω των ευρειών μεταβολών του πνευμονικού όγκου και των μεθοδολογικών διαφορών.

Οι αντιστάσεις ροής στο επίπεδο της FRC, είναι 0.14 -0.4 kpa/L·Sec. Γενικά τιμές χαμηλότερες των 0.84  kpa/L·Sec θεωρούνται φυσιολογικές.

Ο προσδιορισμός των ορίων των ‘φυσιολογικών’ τιμών των αντιστάσεων ροής στους αεραγωγούς έχει επιδιωχθεί με την τεχνική προσεγγίσεώς τους συν­­α­ρ­τήσει σωματομετρικών χαρακτηριστικών δείγματος υγιών ατόμων. Οι διατιθέμενες με­λέ­τες, όμως, περιλαμβάνουν μικρό μέγεθος δείγματος, υγιών ατόμων, από το οποίο, επιπλέον, σπάνια αποκλείσθηκαν οι καπνιστές. Υπόκεινται έτσι, σε σφάλ­ματα τύπου ΙΙ, ενώ είναι, επιπλέον, γνωστό, ότι οι φυσιολογικές τιμές αντι­στά­σεων εξαρτώνται από τον πνευμονικό όγκο, στον οποίο μετριούνται, επί του ίδιου ατόμου, ή, άν μετρηθούν στο ίδιο επίπεδο, πχ., FRC, διαφέρουν ευρέως από άτομο σε άτομο. Εχει, επιπλέον, καταδειχθεί ότι η κατανομή του αντιστρόφου των RAW, δηλαδή της πνευμονικής αγωγιμότητας, δεν είναι κανο­νι­κή, αλλά στρεβλή. Επιπροσθέτως, τα ανώτερα φυσιολογικά όρια των αντιστάσεων, με τα τρέχοντα δεδομένα, είναι δύσκολο να προσδιορισθούν σε άτομα με μικρούς πνευμονικούς όγκους.

Οι «φυσιολογικές» τιμές  των αντιστάσεων ροής παρέχονται από την επόμενη εξίσωση, συναρτήσει πνευμονικού όγκου[i].

 

 

RAW =

4.0

. φυσιολογικές τιμές Raw

Πνευμονικός όγκος

Ο προσδιορισμός των ορίων των ‘φυσιολογικών’ τιμών των αντιστάσεων ροής στους αεραγωγούς έχει επιδιωχθεί με την τεχνική προσεγγίσεώς τους συν­­α­ρ­τήσει σωματομετρικών χαρακτηριστικών δείγματος υγιών ατόμων. Οι διατιθέμενες με­λέ­τες, όμως, περιλαμβάνουν μικρό μέγεθος δείγματος, υγιών ατόμων, από το οποίο, επιπλέον, σπάνια αποκλείσθηκαν οι καπνιστές. Υπόκεινται έτσι, σε σφάλ­ματα τύπου ΙΙ, ενώ είναι, επιπλέον, γνωστό, ότι οι φυσιολογικές τιμές αντι­στά­σεων εξαρτώνται από τον πνευμονικό όγκο, στον οποίο μετριούνται, επί του ίδιου ατόμου, ή, άν μετρηθούν στο ίδιο επίπεδο, πχ., FRC, διαφέρουν ευρέως από άτομο σε άτομο. Εχει, επιπλέον, καταδειχθεί ότι η κατανομή του αντιστρόφου των RAW, δηλαδή της πνευμονικής αγωγιμότητας, δεν είναι κανο­νι­κή, αλλά στρεβλή. Επιπροσθέτως, τα ανώτερα φυσιολογικά όρια των αντιστάσεων, με τα τρέχοντα δεδομένα, είναι δύσκολο να προσδιορισθούν σε άτομα με μικρούς πνευμονικούς όγκους.

Οι «φυσιολογικές» τιμές  των αντιστάσεων ροής παρέχονται από την επόμενη εξίσωση, συναρτήσει πνευμονικού όγκου[i].

 

 

RAW =

4.0

εξ. 16 . φυσιολογικές τιμές Raw

Πνευμονικός όγκος

 

 

[i] Briscoe, Dubois: The relationship between airway resistance airway conductance at different lung volume in subjects of different age and body size. J Clin Invest 1958∙ 37:1279-1285

 

[i] Briscoe, Dubois: The relationship between airway resistance airway conductance at different lung volume in subjects of different age and body size. J Clin Invest 1958∙ 37:1279-1285