Αντιπρωτεασική δραστηριότητα

Έχουν προταθεί πολλές στρατηγικές ενισχύσεως της αντιπρωτεασικής, αμυντικής δραστηριότητας στους πνεύμονες (à324): Η ενδοφλέβια χορήγηση a1PI, μπορεί να αποδεικνύεται εφικτή σε αναλογία ασθενών και για βραχυχρόνιο διάστημα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί η μακροχρόνια θεραπευτική της απόδοση.  Η χορήγηση Danazol, προς ενίσχυση της συγκεντρώσεως της aΡΙ δεν έχει αποδόσει τα αναμενόμενα. Η χορήγηση εκνεφωμάτων ή ενδοφλεβίων σκευασμάτων ανασυνδυασμένης a1PI ή SLPI δεν έχουν αποδόσει τα αναμενόμενα, πιθανόν επειδή πρόκειται περί μη γλυκοζυλιωμένων ενώσεων  με μικρή ενδαγγειακή ημιζωή. Έχουν επιχειρηθεί μεταλλάξεις στην ενεργό θέση με αντικαταστάσεις βαλλίνης ή λευκίνης στις θέσεις της μεθειονίνης, προκειμένου να καταστήσουν την αντιπρωτεάση ανθεκτική στην οξείδωση, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. Επίσης, έχει σχεδιασθεί η προώθηση στους πνεύμονες μη παθογόνων οργανισμών με το γονίδιο της ανασυνδυασμένης αντιπρωτεΐνης και την ικανότητα απελευθερώσεως αντιπρωτεάσης ή η εισαγωγή του γονιδίου στα κύτταρα του ξενιστού[i], με δυνητικά καλά, αλλά παροδικά αποτελέσματα. Η χορήγηση σκευασμάτων εισπνεόμενης SLPI, με 12-ωρη ημιζωή, στα πειραματόζωα απέληξε σε τετραπλάσια αύξηση της αναστολής της ουδετεροφιλικής ελαστάσης. Αν και μικρότερου μεγέθους από την α1ΡΙ, η SLPI παραμένει στον κυψελιδικό χώρο επί μεγαλύτερο διάστημα, αλλά δεν καθορίζεται η ακριβής εντόπιση του εκνεφώματος.

Τέλος, έχει προταθεί ποικιλία χαμηλού μοριακού βάρους αναστολέων της ελαστάσης. Οι περισσότερες συνοδεύονται από σημαντικές, έστω παροδικές παρενέργειες, έτσι, ώστε ο σχεδιασμός κλινικών δοκιμών επί ασθενών με ARDS καθίσταται προβληματικός. Πρόσφατα έχει προταθεί ένα κετονικό τριπεπτίδιο με ανασταλτική δράση επί της ουδετεροφιλικής ελαστάσης και παρατεταμένη ημιζωή στους πνεύμονες που μπορεί να χορηγηθεί υπό μορφή αερολύματος[ii]

 

[i] Rosenberg S, Barr PJ, Najarian RC, et al: Synthesis in yeast of a functional oxidation-resistant mutant of human a-antitrypsin. Nature 1984· 312:77

[ii] Williams JC, Falcone RC, Knee C, et al: Biologic characterization of ICI 2000, 880 and ICI 2000, 355, novel inhibitors of human neutrophil elastase. Am Rev Respir Dis 1991· 144:875