Ανοσολογική ανοχή

Ο όρος χρησιμοποιείτα ως συνώνυμο της ανοσοπαράλυσης και δηλώνει το ίδιο φαινόμενο, στον ενήλικα. Περιγράφονται δύο είδη ανοσολογικής παραλύσεως. Α. η ανοσολογική παράλυση υψηλής δόσεως και, Β. η ανοσολογική παράλυση χαμηλής δόσεως. Αναφέρονται στην ποσότητα των επανειλλημένων δόσεων που πρέπει να χορηγηθούν για να παραχθεί το φαινόμενο.