Ανοσοαδράνεια, anergy

Η ανικανότητα ανοσοαπόκρισης έναντι αντιγόνου, που προκαλείται από την εξουδετέρωση των τελεστών (εκτελεστικών κυττάρων).