Ανιόν υπεροξείδιο, superoxide anion, O2-

Παράγωγο του οξυγόνου, ικανό να προκαλέσει την οξειδωτική καταστροφή διαφόρων κυτταρικών συστατικών.