Ανασυνδυασμένο DNA

Μόριο DNA που περιέχει DNA  προερχόμενο από δύο ή περισσότερους οργανισμούς.