Αναπνοή, αερόβια

Η αερόβια αναπνοή παριστάνεται, γενικά, από την εξίσωση:

 

C6H12O6+6O2àένζυμαà6CO2 + 6H2O + ενέργεια (2870 kJ/mol)

Η αερόβια αναπνοή διακρίνεται σε δύο φάσεις: [α] την αναερόβια φάση (γλυκόλυση) και, [β]  την αερόβια φάση.

Η γλυκόλυση είναι µια γενική βιοχηµική διαδικασία που γίνεται σε όλα τα κύτταρα όλων των οργανισµών, από τους προκαρυωτικούς µέχρι τους ευκαρυωτικούς. Γίνεται στο κυτταρόπλασµα χωρίς να απαιτείται ειδικό ή εξειδικευµένο οργανίδιο. Αφού, η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς τη χρησιµοποίηση οξυγόνου, ονοµάζεται αναερόβια φάση. Περιλαµβάνει µια σειρά αντιδράσεων, που οδηγούν στη διάσπαση ενός µορίου γλυκόζης σε δυο µόρια πυροσταφυλικού οξέος.

Για να καταστεί δυνατή η σταδιακή διάσπαση της γλυκόζης πρέπει το µόριό της να ενεργοποιηθεί. Αυτό γίνεται µε τη φωσφορυλίωσή της µε τη βοήθεια του ενζύµου εξοκινάση. Τα αποτελέσµατα από τη γλυκόλυση ενός µορίου γλυκόζης είναι: α) Παραγωγή 4 µορίων ΑΤΡ· β) Κατανάλωση 2 µορίων ΑΤΡ· γ) Σχηµατισµός 2 µορίων ΝΑDH· δ) Παραγωγή 2 µορίων Η2Ο· ε) Παραγωγή 2 µορίων πυροσταφυλικού οξέος (CH3COCOOH)

Συµπέρασµα: Το συνολικό ενεργειακό κέρδος από τη γλυκόλυση ενός µορίου γλυκόζης είναι η παραγωγή δύο μορίων ΑΤΡ και δύο μορίων νερού