Αναπνευστικό Σύστημα, κύτταρα

Περίπου 40 διαφορετικά είδη κυττάρων δομούν το επιθήλιο, το διάμεσο χώρο και τα αγγειακά πρέμνα των πνευμόνων. Το επιθήλιο συντίθεται από εκκριτικά κύτταρα (ορώδη, βλεννώδη, κύτταρα Clara και τύπου ΙΙ πνευμονοκύτταρα), μεταξύ ευρείας ποικιλίας άλλων επιθηλιακών κυττάρων, στις διατάξεις των οποίων παρεμβάλλονται. Μεταξύ αυτών, τα κροσσωτά, τα βασικά, τα ψηκτροειδή κύτταρα, τα νευροεκκριτικά και τα κύτταρα Kulchitsky, ενώ τους αεροχώρους δομούν τα επιθηλιακά πνευμονοκύτταρα τύπου Ι και ΙΙ, που έχουν διακριτή μεταξύ τους λειτουργική αποστολή. Τα κύτταρα του διαμέσου ιστού, δηλαδή οι ινοβλάστες, τα λεία μυϊκά κύτταρα, οι μυοϊνοβλάστες και τα χονδροκύτταρα, που αναπτύσσουν το αναγκαίο υπόστρωμα για τη μορφομετρική διάταξη των αεραγωγών, και του παρεγχύματος, ενώ, ταυτόχρονα συνθλετουν ένα περίγραμμα που διατρέχουν τα νεύρα και τα λεμφαγγεία, καθώς, επίσης, και τα κινητά κύτταρα, όπως τα μονοπύρηνα, τα μακροφάγα, τα λεμφοκύτταρα, τα ουδετερόφιλα, τα σιτευτικά κύτταρα, τα ηωσινόφιλα, και τα βασεόφιλα. Το επιθηλιακό σύστημα στους πνεύμονες ολοκληρώνεται με ουσίες που διαρρέουν από και προς το αίμα, προς και από τους αεροχώρους. Το αγγειακό σύστημα στους πνεύμονες επιτρέπει τη ροή αίματος από την καρδιά, ενώ, ταυτόχρονα, αναπτύσσουν ένα λεπτό στρώμα από ενδοθηλιακά κύτταρα και περικύτταρα, στο τοίχωμα των κυψελίδων, με το οποίο διαμορφώνεται η κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη, μέσω της οποίας επιτελείται η ανταλλαγή αερίων.