Αναερόβιος

Οργανισμός που αναπτύσσεται απουσία Ο2. Για κάποιους αναερόβιους οργανισμούς μάλιστα το Ο2 είναι τοξικό.