Αμοιβαδοειδής κίνηση (αmeboid movement)

Τύπος μετακίνησης κατά την οποία ο μικροργανισμός κινείται προς τα εμπρός ως αποτέλεσμα της ροής του κυτοπλάσματος. Αμοιαδοειδή κινηση εμφανίζουν τα κυψελιδικά μακροφάγα, που κινούνται από κυψελίδα σε κυψελίδα, μέσω των πόρων του Kohn και των διαύλων της Lambert. Στη φωτογραφία ένα μακροφάγο με τις προσεκβολές του κυττοπλάσματος που το διευκολύνουν να κινείται.