Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR)

Μέθοδος in vitro πολλαπλασιασμού μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA, με διαδοχικούς κύκλους σύνθεσης, και χρήση ειδικών εκκινητών και DNA πολυμεράσης. PCR (polymerase chain reaction), αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράση