Αιμοσφαιρίνη Μέσος Κορεσμός

Η μεταβαλλόμενη συγγένεια της Hb, εξαρτάται από το σχετικό μέτρο των παραγόντων δεσμεύσεως- αποδεσμεύσεως (Κ 1, Κ 2) των αντιδράσεων συνδέσεως:

Έτσι, εάν Κ1 > Κ2, η συγγένεια της αιμοσφαιρίνης με το O2 αυξάνεται, γεγονός που αναδεικνύεται από την απόκλιση της ΚΔΑ προς τα αριστερά∙ ενώ, αντίθετα εάν Κ1 < Κ2, η συγγένεια τους μειώνεται, η ΚΚΑ αποκλίνει προς τα δεξιά και απολήγει στην απελευθέρωση μεγαλυτέρων ποσών O2, υπό μικρότερη PO2. Η θέση της ΚΔΑ, ως προς τον οριζόντιο άξονα (της PaO2) εκφράζεται με την P50 (&), που καθορίζει την PaO2 στην οποία η Hb ευρίσκεται κορεσμένη, κατά 50%.

Σημειώνεται ότι το ποσόν του Ο2 που μεταφέρεται χημιλώς συνδεδεμένο με την Hb παρ΄σιταται από μια σιγμοειδή συνάρτηση της PaO2, που περοιγάφει: [α] τέσσεα στάδια φορτίσεως της αιμοσφαιρίνης, [β] η φόρτηση του Ο2 )στους πνεύμονες) συμβαίνει στο οριζόντιο τμήμα της καμπύλης, [γ] η αποφόρτιση του Ο2 (στους ιστούς), συμβαίνει στο κάθετο τμήμα της καμπύλης. 

Σημειώνονται, επίσης, σημαντικές σχέσεις:

 • δεσμευτική ικανότητα οξυγόνου (mL O2/dLαίματος) =
  (1.36 mL O2/gram Hb) * (15 gram Hb/dLαίματος)
 • περιεκτικόττηα οξυγόνου(mL O2/dL αίματος) =
  κορεσμός Hb (%) * δεσμευτική ικανότητα Ο2, (mL O2/dL αίματος)
 • P50 είναι εκείνη η PO2 που αντιστοιχεί στο 50% του κορεσμού Hb (σημείο μέσου κορεσμού.
 • CaO2 - CvO2 παριστά το συνολικό ποσόν του οξυγόνου που απάγεται (mL O2/dL αίματος )
 • =====
 • συνόλη περιεκτικότηταO2 στο αίμα υπολογίζεται ως άθροισμα O2 πυ συνδέεται, χημικά, με την αιμοσφαιρίνη (HbO2) και το ποσόν του O2 που διαλύεται δυσικά, στο πλάσμα.
 • στο επίπεδο PO2 < 333 mm Hg, το φυσικά διαλυμένο Ο2 μπορεί να αγνοηθεί. (< 1 mL O2/dL είναι ασήμαντο)
 • στο επίπεδο  PO2 > 333 mm Hg, το φυσικά διαλυθέν O2 δεν μπορεί, όμβως, να αγνοηθεί
  (> 1 mL O2/dL είναι σημαντικό )
Γνωρίζοντας το συνολικό ποσό της αιμοσφαιρίνης, μπορούμε να υπολογίσουμε το χημικώς συνδεδμένο ποσό οξυγόνου στο αίμα, αλλά και την PaO2. Εάν π.χ., η συνολική αιμοσφαιρίνη στο αίμα είναι 15 gr, και ο κορεσμός της 95%, τότε το συνολικό οξυγόνο που ευρίσκεται στο αίμα είναι:
χημικώς δεσμευμένο: (1.36 mL O2/gram Hb) * (90*15/100 gram Hb/dLαίματος) = ~19 ml Ο2/dl αίματος. 
και φυσικώς συνεδεμένο: εάν υπολογίσουμε την PaO2 που εξασφαλίζει 95% κορεσμό, δηλαδή ~85 mmHg. Χ0.03 l= 2.5 ml O2, φυσικώς συνδεδεμένο. 
Επομένως, το συνολικά μεταφερόμενο οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα είναι ~21 ml Ο2/dl αίματος.